Discover the sustainability roles you didn’t know about

Een baan is meer dan alleen een salaris. Meer dan ooit willen werknemers het gevoel hebben dat ze zinvol werk doen en een verschil maken voor de wereld.  

Een steeds populairdere manier waarop je voldoening uit je werk kunt halen is door middel van duurzaamheid. Uit onze recente Duurzaamheidsonderzoek blijkt zelfs dat 66% van de ondervraagden de inspanningen van een bedrijf op dit gebied belangrijk vindt bij het solliciteren naar een baan.  

De sollicitant rekent een werkgever af op visie, gedrag en uitvoer van duurzaamheid. Een duurzaam beleid in de breedste zin is vandaag zelfs noodzaak; van klimaatdoelstellingen tot een divers werknemersbestand.

Joost Fortuin, Senior Managing Director, PageGroup Nederland 

 
Door deze mentaliteitsverandering winnen duurzaamheidsbanen aan populariteit. Veel van deze banen zijn gericht op het behalen van ESG-doelen (Environmental, Social en Corporate Governance). ESG-professionals bieden ondersteuning aan bedrijven in het verminderen van hun impact op het milieu, het bevorderen van duurzame praktijken en het teweeg brengen van een positieve sociale verandering.  

Is dit iets wat jou aanspreekt, dan ben je misschien geïnteresseerd in de verschillende soorten ESG-banen die er zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden, met een specifieke link naar een aantal van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  

Wat zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? 

Maar eerst wat achtergrondinformatie. De 17 SDG's (Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen die de VN beschouwt als de blauwdruk voor een betere en duurzamere wereld. Deze variëren van het uitbannen van honger tot het bevorderen van gendergelijkheid en het produceren van schonere energie. 

Interessant gegeven is dat, bij de vraag aan onze respondenten welke doelstellingen zij het belangrijkst vonden, de antwoorden zeer uiteenlopend waren. Niettemin was de top drie: 

 • Goede gezondheid en welzijn (34%) 
 • Verantwoorde consumptie en productie (32%) 
 • Schoon water en energie (32%) 

Om die doelstellingen te bereiken, is er een grote rol weggelegd voor ESG-functionarissen. Als zogeheten "Goalkeepers" wordt van hen verwacht acties te ondernemen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te helpen realiseren. Als Goalkeeper heb je een 'purpose' en kun je een echte bijdrage aan een betere wereld leveren.  

Wil je ook weten hoe je een bijdrage kunt leveren aan een of meer van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? Hieronder volgt een opsomming van enkele doelstellingen, samen met voorbeelden van ESG-functies die daarop een impact kunnen hebben. Lees ze aandachtig door en kijk of ze je aanspreken! 

ESG-banen die het verschil maken 

ESG rollen

Geen armoede 

Dit doel gaat over het beëindigen van armoede in al haar vormen en overal ter wereld. Het wordt beschouwd als de grootste mondiale uitdaging: volgens de VN zullen tegen 2030 meer dan 600 miljoen mensen in armoede leven.  

Is dit iets wat jou aanspreekt, dan ben je misschien geïnteresseerd in een van deze functies: 

 • Programma-functionaris: werkt nauw samen met gemeenschappen, regeringen en andere belanghebbenden om programma's voor armoedebestrijding te ontwerpen, uit te voeren en te leiden. 
 • Financiële Inclusie-functionaris: belast met het verbeteren van de toegang tot financiële diensten in kwetsbare gemeenschappen. 
 • Microfinance-functionaris: helpt kleine leningen te verstrekken aan ondernemers met een laag inkomen, zodat ze een eigen onderneming kunnen starten en uitbouwen. 

Geen honger 

Dit SDG-doel is gericht op het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid en betere voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.  

Functies waarin je het verschil kunt maken zijn bijvoorbeeld: 

 • Voedseltechnoloog: werkt aan de verbetering van de veiligheid, de kwaliteit en de voedingswaarde van voedsel. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van wetenschappelijke kennis om nieuwe, innovatieve manieren te ontwikkelen om voedsel te verbouwen en te produceren. 
 • Supermarktmanager voedselverspilling: in deze functie hou je je bezig met het terugdringen van voedselverspilling middels het implementeren van strategieën op het gebied van hergebruik van voedsel, compostering en recycling.  

Goede gezondheid en welzijn 

Deze doelstelling wordt door de VN als volgt gedefinieerd: zorgen voor een goede gezondheid en welzijn op alle leeftijden. Zoals reeds eerder gemeld, kwam dit in ons Duurzaamheidsonderzoek naar voren als het belangrijkste doel voor veel mensen. Interessante banen op dit gebied: 

 • Biomedisch ingenieur: in deze functie draag je bij aan het ontwikkelen van medische en gezondheid gerelateerde apparatuur en systemen om de zorg voor patiënten en behandelingen te verbeteren. 
 • Milieugezondheidsfunctionaris: in deze functie onderzoek je milieufactoren die schadelijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid en op welke manieren mensen hiertegen beschermd kunnen worden.  

Goed onderwijs 

Hieronder wordt verstaan het waarborgen van inclusief, rechtvaardig en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen. Het wordt gezien als de sleutel in het terugdringen van ongelijkheid, het vergroten van sociaaleconomische mobiliteit en van essentieel belang in de strijd tegen armoede.   

ESG-banen die hiermee verband houden zijn: 

 • Onderwijstechnologie functionaris: in deze functie train je leraren in het gebruik van technologie die het leren vergemakkelijkt, zoals online cursussen of interactieve software. 
 • Gelijke onderwijskansen functionaris: zorgt ervoor dat alle kinderen, met name uit kansarme milieus, gelijke toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs. 

Gendergelijkheid 

Uit ons Duurzaamheidsonderzoek bleek dat vrouwen ruim 3 keer vaker dan mannen genderdiscriminatie op het werk ervaren, wat betekent dat er nog veel moet gebeuren om dit doel te bereiken. Het was ook de tweede meest gerapporteerde reden voor discriminatie, na leeftijd. 

Als dit een gebied is waar jij het verschil wil maken, overweeg dan eens deze functies: 

 • Gender Mainstreaming functionaris: integreert genderanalyse in alle aspecten van een bedrijf en zorgt voor een genderbewust beleid en bedrijfsvoering. 
 • Diversiteit en Inclusie manager: zorgt voor een veilige en inclusieve omgeving die diversiteit onder werknemers bevordert. 

Schoon water en Sanitair

Bijna een derde (32%) van de respondenten gaf aan dat deze doelstelling - zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen - door hen het meest belangrijk wordt gevonden. Beroepen op dit gebied zijn onder andere: 

 • Watervoorziening ingenieur: implementeert systemen op het gebied van watermanagement voor het veiligstellen van de drinkwatervoorziening. 
 • Afvalwater ingenieur: implementeert systemen die afval en rioolwater veilig verzamelen, behandelen en afvoeren. 
 • Stroomgebied ingenieur: is verantwoordelijk voor het beheer en de bescherming van het land en de watervoorraden binnen een bepaald stroomgebied. Dit zorgt voor voldoende schone bronnen voor drinkwatervoorziening. 

Betaalbare en schone energie 

Dit SDG-doel draait om toegang tot betrouwbare, betaalbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Het energievraagstuk als politiek en economisch thema is je vast niet ontgaan de afgelopen maanden, toch is het al veel langer een belangrijke doelstelling. Dit zal zo blijven - op basis van de huidige trends denkt de VN dat 679 miljoen mensen in het jaar 2030 nog steeds zonder stroom zullen zitten. 

Als dit iets is waaraan je graag iets wil bijdragen, bekijk dan eens een van de volgende ESG-functies: 

 • Energieopslagsysteem ingenieur: creëert energieopslagsystemen, zoals batterijen en brandstofcellen, om hernieuwbare energie op te slaan en te verdelen. 
 • Slimme energieopslag ingenieur: ontwerpt en ontwikkelt hernieuwbare elektriciteitsnetwerken die de efficiëntie kunnen verbeteren. 
 • Koolstof afvang en -opslag ingenieur: past technologieën toe voor het afvangen van kooldioxide-uitstoot van industriële processen en de ondergrondse opslag daarvan om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. 

Verantwoorde consumptie en productie 

Niet-duurzame consumptie- en productiepatronen worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering, vervuiling en achteruitgang in biodiversiteit. Het is dan ook geen verrassing dat voor onze respondenten dit de op twee na belangrijkste van de 17 SDG's was.  

Kun jij je vinden in dit standpunt, dan zijn dit misschien interessante banen voor jou: 

 • Schone productie specialist: begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van processen die de milieu-impact van de bedrijfsactiviteit tot een minimum beperkt. 
 • Duurzame Inkoop Specialist: ontwikkelt en implementeert beleid gericht op het maatschappelijke en ecologisch verantwoord inkopen van goederen en diensten. 
 • Product Stewardship Coördinator: beoordeelt de milieu- en gezondheidsrisico's van de producten van een bedrijf gedurende de hele levenscyclus. 

Klimaatactie 

Het zal je niet verbazen dat dit een van de belangrijkste SDG's van de VN is - de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering zijn in de loop der jaren duidelijk aangetoond. Maar in welke banen kun je nu daadwerkelijk je steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering? 

 • CO2-compensatie Projectontwikkelaar: toegespitst op projecten die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of tot nul terug te brengen ter compensatie van emissies uit andere bronnen. Voorbeelden hiervan zijn herbebossing of projecten op het gebied van hernieuwbare energie. 
 • Energie-efficiëntie consultant: identificeert en implementeert kosteneffectieve manieren voor bedrijven om hun energieverbruik te verminderen. 
 • Klimaat slimme landbouw adviseur: adviseert boeren en landbouwbedrijven over hoe ze zich kunnen aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden. 

Belangrijkste punten om te onthouden 

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden om een baan te vinden die letterlijk een levens veranderende impact kan hebben.  

Kijk op de website voor meer informatie over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Bij Michael Page koppelen we mensen over de hele wereld aan de voor hen geschikte ESG vacatures dus neem gerust een kijkje bij onze mogelijkheden.   

Denk na over onderwerpen waar je warm voor loopt, en werk van daaruit verder. Dat werpt zeker zijn vruchten af. Er zijn legio kansen om bij bedrijven te werken die een goede ESG strategie hebben en aansluiten bij jouw persoonlijke waarden, met name op het gebied van duurzaamheid. Door je te verdiepen in zowel de industrie als het bedrijf - kun je een echte goalkeeper worden zodat jouw eigen persoonlijke waarden en loopbaan naadloos samenvallen! 

Summary

Van SDG's tot ESG-functies: Banen die impact hebben op de wereld

Op zoek naar een baan?

Vind de beste vacatures op onze website.

Solliciteer nu

Job Match

Vind de vacature die bij je past op basis van je vaardigheden en ervaring in je cv met onze innovatieve tool

Upload je cv

Populaire artikelen