Algemene Interim Management Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Interim Management Voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) “PP”: Page Interim B.V., handelend onder de naam Page Personnel.
(b) "Interim Manager”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door PP wordt voorgedragen om een bepaald project uit te (doen) voeren binnen de organisatie van een derde, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van PP zo’n project uitvoert/doet uitvoeren.
(c) “Opdrachtgever”: De onder (b) genoemde derde binnen wiens organisatie de Interim Manager een bepaald project zal (doen) uitvoeren.
(d) "Contract": het door PP te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan PP ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.
(e) “Opdracht”: De overeenkomst tussen PP en de Opdrachtgever waarbij PP zich verbindt een Interim Manager te werven en te selecteren voor een project bij de Opdrachtgever.
(f) “Project”: De bij de Opdrachtgever door de Interim Manager tijdelijk te verrichten werkzaamheden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Interim Management Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en contracten tussen PP en de Opdrachtgever, verband houdende met het doen voeren van het interim management door de Interim Manager via PP binnen de organisatie van de Opdrachtgever, en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2. Deze voorwaarden hebben 4 juli 2013 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door PP uitgebrachte Algemene Interim Management Voorwaarden komen te vervallen.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Interim Management Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van PP schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt, of waarnaar door de Opdrachtgever mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van opdrachten

3.1. Alle aanbiedingen en kostenopgaven van PP zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding en/of contract kenbaar is gemaakt.

3.2. Een Opdracht tussen PP en Opdrachtgever wordt als gestart beschouwd indien de Opdrachtgever een kandidaat uitnodigt op basis van een door PP aan Opdrachtgever verstrekt Curriculum Vitae.

3.3. Een contract tussen PP en de Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat PP de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel de interim manager een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

Artikel 4. Vervanging

4.1. PP behoudt zich het recht voor de Interim Manager na overleg met de Opdrachtgever te vervangen door een derde.

4.2. Ingeval de Interim Manager in de eerste vier weken na aanvang van het project qua inhoud, kennis, betrouwbaarheid of uitvoering van taken niet blijkt te voldoen aan de vereisten van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever PP hiervan terstond telefonisch in kennis stellen en dit vervolgens binnen één dag schriftelijk bevestigen. De schriftelijke bevestiging dient minimaal een concrete onderbouwing te bevatten aan welke eisen de Interim manager niet voldoet. Indien deze situatie zich voordoet heeft PP het recht een passende vervanger in te zetten. De Opdrachtgever zal in geen geval de betalingen voor de Interim Manager aan PP staken.

Artikel 5. Aansprakelijkheid 5.1.

PP geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de werkzaamheden uit hoofde van het project.

5.2. PP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang ook, die de Opdrachtgever lijdt doordat de Interim Manager niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde vereisten.

5.3. PP is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade en/of met de uitvoering van het Project samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen ontstaan door werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van PP en/of de door haar ingeschakelde Interim Manager, dan wel niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het Contract door PP en/of de door haar ingeschakelde Interim Manager.

5.4. PP is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1. PP zal bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de Opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. 6.2. PP zal aan de door haar geïntroduceerde Interim Manager de verplichting opleggen om, zowel gedurende de looptijd van het Contract als na beëindiging daarvan, ten aanzien van alle gegevens die de Interim Manager omtrent de Opdrachtgever en de activiteiten van de Opdrachtgever en de daarmee gelieerde organisaties bekend zijn, voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben of aan de Interim Manager door de Opdrachtgever uitdrukkelijk geheimhouding is opgelegd, geheimhouding te betrachten.

Artikel 7. Concurrentie- en relatiebeding

7.1. Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van het Contract en gedurende een periode van 18 maanden na het eindigen van het Contract niet toegestaan, zonder tussenkomst van PP de Interim Manager dan wel indien de Interim Manager een rechtspersoon is, de persoon die door de Interim Manager bij de Opdrachtgever wordt ingezet, direct of indirect in dienst te nemen dan wel een contractuele relatie aan te gaan.

7.2. Schadeloosstelling bij indiensttreding: Indien de Opdrachtgever tijdens of binnen een termijn van 18 maanden (i) na beëindiging van het Contract, of (ii) na afwijzing van een door PP geïntroduceerde Interim Manager, of (iii) na door de Interim Manager afwijzen van een aanbod tot ter beschikking stellen door PP, een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich of een groepsmaatschappij van de Opdrachtgever (als bedoeld in artikel BW 2:24b) met de betrokken Interim Manager aangaat, is de Opdrachtgever aan PP de volgende kosten verschuldigd.
 

Periode vanaf startdatum interim opdrachtBruto jaarinkomen
Project nog niet gestart tot en met maand 3 van de projectperiode 25%
In maand 4 – 6 van de projectperiode20%
In maand 7 – 12 van de projectperiode15%
In maand 13 – 18 van de projectperiode10%
Na de 18e maand van de projectperiodeGeen fee


De door de Opdrachtgever verschuldigde kosten worden berekend aan de hand van een percentage van het eerste bruto jaarinkomen van de Interim Manager op basis van een 40-urige werkweek. Bij het bepalen van het eerste bruto jaarinkomen van de Interim Manager worden daarin, naast de overeengekomen bruto periodieke beloning, geacht te zijn begrepen de gegarandeerde of redelijk te verwachten bonus, tantième of winstdeling, buitenland toeslagen, woonkostenvergoedingen, vaste representatie vergoedingen en overige emolumenten. Een door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde auto wordt gelijk gesteld aan € 7.500,- bruto jaarinkomen.

7.3. Schadeloosstelling bij contractuele relatie zonder inschakeling van PP: Indien Opdrachtgever tijdens of binnen een termijn van 18 maanden (i) na beëindiging van het Contract, of (ii) na afwijzing van een door PP geïntroduceerde Interim Manager, of (iii) na door de Interim Manager afwijzen van een aanbod tot terbeschikkingstelling door PP een contractuele relatie aangaat rechtstreeks voor zich of een groepsmaatschappij van de Opdrachtgever (als bedoeld in artikel 2:24b) met de betrokken Interim Manager, hetzij op eigen naam van de Interim Manager, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Interim Manager is betrokken, is de Opdrachtgever aan PP een eenmalige fee verschuldigd ten belopen van 25% van het totale tarief dat PP zou berekenen aan de Opdrachtgever over een periode van 12 maanden op basis van een 40-urige werkweek van de Interim Manager.

7.4. De opdrachtgever dient bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst dan wel een contractuele relatie zonder inschakeling van PP met een door PP geïntroduceerde Interim Manager PP hieromtrent binnen 10 werkdagen te informeren inclusief opgaaf van het eerste bruto jaarinkomen indien sprake is van indiensttreding.

Artikel 8. Ethische Gedragscode, anti-Omkoping en Corruptie Clausule

8.1. PP zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de betreffende Interim Manager.

8.2. De Opdrachtgever zal: (a) voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie. Tevens verbindt de Opdrachtgever zich ertoe dat zij, noch een van haar werknemers, heeft of zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander: enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of nietfinancieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zijnde illegaal of corrupt volgens de wetten van welk land dan ook (tezamen aan te duiden als “omkoping"), direct of indirect in verband met deze Overeenkomst danwel enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met PP; en (b) onmiddellijk aan PP melding maken van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst; (de "Anti-Corruptie Verplichting").

8.3. De Opdrachtgever zal de Secretaris van het Bestuur van Michael Page International plc onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke schending van de Anti-Corruptie Verplichting. Dit betreft een voortdurend doorlopende verplichting.

Artikel 9. Duur en beëindiging

9.1. Het Contract eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van het Contract, behoudens het hierna voor opzegging bepaalde. Verlenging van het Contract is mogelijk, in welk geval het project wordt voortgezet onder de voorwaarden, zoals vastgelegd in het Contract, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

9.2. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel 9 bepaalde, kunnen beide partijen het Contract zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:

(a) Indien PP, de Opdrachtgever of de (werkgever van de) Interim Manager in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) Indien PP, de Opdrachtgever of de (werkgever van de) Interim Manager (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
(c) Indien PP, de organisatie van de Opdrachtgever of de (werkgever van de) Interim Manager wordt geliquideerd;
(d) Indien de Interim Manager onder curatele wordt gesteld of bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf wegens misdrijf;
(e) Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Opdrachtgever;
(f) Indien de Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van het Contract;
(g) Indien de Interim Manager overlijdt.

9.3 Ingeval van opzegging van het Contract door PP, zal PP jegens de Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9.4. PP heeft het recht eventueel door haar te lijden of geleden directe schade en kosten ten gevolge van opzegging van het Contract op de Opdrachtgever te verhalen. Algemene Interim Management Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Pagina 2 van 2 Versie oktober 2014

Artikel 10. Vergoeding en betaling

10.1. Ter zake van de uit hoofde van het Contract door PP verrichte diensten, zal de Opdrachtgever aan PP een vergoeding verschuldigd zijn, conform het tarief van PP zoals dat is bepaald bij het tot stand komen van het Contract. Reis-, verblijf- en onkosten van de Interim Manager zijn niet in dit tarief inbegrepen.

10.2. De eventuele reis-, verblijf- en onkosten van de Interim Manager ten behoeve van een interview en ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de Opdrachtgever, welke kosten door PP aan de Interim Manager worden vergoed, zullen door de Opdrachtgever aan PP worden vergoed.

10.3. PP zal gedurende de uitvoering van het Project een tijdverantwoordingsformulier doen bijhouden door de Interim Manager, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor het verleende interim management.

10.4. PP is te allen tijde gerechtigd de vergoeding/het tarief te wijzigen bij wijziging van het Contract indien zich wettelijke en/of CAO-wijzigingen voordoen die invloed hebben op het tarief danwel als de aard van de project werkzaamheden zich drastisch wijzigen.

10.5 PP factureert op basis van de werkelijk aantal gewerkte uren/dagen alsmede gemaakte kosten van de Interim Manager, op basis van een door de Opdrachtgever geaccordeerde verantwoordingsstaat (time-/expense sheet). Voor deze factuur hanteert PP een standaard betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum, waarbinnen de betaling ontvangen dient te zijn.

10.6. Na het verstrijken van de in de factuur van PP gestelde betalingstermijn, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan PP de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

10.7. Na het verstrijken van de in de factuur van PP gestelde betalingstermijn, heeft PP het recht het Contract onmiddellijk te beëindigen en haar werkzaamheden krachtens het Project met onmiddellijke ingang te staken.

10.8. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, met betrekking tot de invordering en inning van de door PP niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgelegd op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

10.9. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de door deze in lid 6 van dit artikel 10 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 8 van dit artikel 10 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

10.10. PP is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht verschuldigd zal zijn.

Artikel 11. Verhindering en Uitdiensttreding

11.1. Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de Interim Manager zal de Opdrachtgever PP hiervan terstond in kennis stellen teneinde PP in staat te stellen passende maatregelen te treffen. 11.2. PP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook die de Opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van de Interim Manager.

11.3. Indien de Interim Manager bij zijn/haar werkgever uit dienst treedt, heeft PP een inspanningsverplichting om voor de contractperiode binnen een redelijke termijn een gelijkwaardige kandidaat voor te dragen ter vervanging. Artikel 12. Toepasselijk recht, geschillen

12.1. Op deze Algemene Interim Management Voorwaarden en de Opdracht is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het Contract waarop deze Algemene Interim Management Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Interim Management Voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank, gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.